SIM (secció d'iniciació a la muntanya)
MARC INSTITUCIONAL

La Secció d'Iniciació a la Muntanya, a partir d'ara SIM, és una secció de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC), de Barcelona. L'objectiu fonamental de la secció és el de formar a infants i joves esportiva, lúdica i pedagògicament en el medi natural.

A fi efecte de complir aquest objectiu, treballem objectius més concrets a través de diferents subgrups en funció de l'edat dels nens.

Les activitats proposades per la SIM es basen en un seguit de sortides, al llarg del curs escolar (d'octubre a maig) en què es realitzen unes catorze sortides d'un o dos dies durant el cap de setmana, això ens dóna una periodicitat d'unes dues sortides al mes. A més a més s’organitzaran trobades entre setmana abans de la realització d’algunes activitats per a la formació específica, teòrica i tècnica de cadascuna d'elles.

Els subgrups funcionen de forma autònoma de cara a l'execució de les sortides encara que es fan algunes sortides de tipus comú ja sigui per motius d'infraestructura i/o per ser dates especial. Les sortides que realitza cada subgrup s'elaboren i es duen a terme d'acord amb l'edat, el nivell tècnic i els objectius pedagògics establerts per la secció en tot el seu conjunt i concretats amb el grup d'edat especific.

L'activitat de la secció d'Iniciació està gestionada per dos equips, que es diferencien segons les seves tasques. Un dels dos equips està constituït per monitors amb més experiència, que gestionen la part logística. L’altre equip consta dels monitors i monitores que es responsabilitzen dels nens durant les sortides. Les tasques realitzades pels dos equips són complementàries i tenen l’objectiu de vetllar pel correcte desenvolupament de la secció en la seva tasca educativa.

El funcionament dels equips està coordinat per la Comissió Permanent que es reuneix un cop al mes.

La tasca dels subgrups, dels monitors i de la comissió permanent, així com la ratificació de les seves decisions, està supeditada a l'assemblea de monitors, reunió de tots el monitors que formen la secció, i es reuneix, aproximadament, un cop al trimestre. La funció del monitor és la més important dins de la secció i, tot i que tots els integrants tenen la mateixa importància a efectes pràctics, per una qüestió de viabilitat s'organitzaran en càrrecs, per tal de vetllat pel bon funcionament de la secció. D’aquesta manera trobem un president i un vice-president que són la veu de cara l'entitat i coordinen i convoquen les reunions generals. D’altra banda trobem un encarregat de tresoreria que gestiona els diners dels participants per que les activitats no tinguin ni dèficit ni superàvit. A més a més existeix un coordinador per al grup de monitors de sortida, per a vetllar pel correcte funcionament de les activitats organitzades.

Les activitats concretes de la secció s'organitzen a dos nivells, per una banda les activitats individuals dels subgrups es gestiona a través dels monitors dels subgrups que es reuneixen un cop per setmana per organitzar les activitats i sortides que es realitzen cada quinze dies i els activitats conjuntes s'organitzen a través d'unes comissions creades a principi de curs a tal efecte i aquestes es reuneixen independentment com els subgrups segons la periodicitat necessària per la bona realització de l'activitat.MARC PEDAGÒGIC GENERAL

Al principi d’aquest escrit es deia que l'objectiu de la secció és: formar a infants i joves esportiva, lúdica i pedagògicament en el medi natural. Com que aquesta no és una tasca fàcil i el que pretenem és que quan els joves deixen el cicle d'iniciació hagin assolit aquests objectiu, hem dissenyat uns quants objectius generals emmarcats dins quatre àmbits educatius:


ÀMBIT SOCIAL
 • Conviure en grup
 • Conviure en societat

ÀMBIT INDIVIDUAL
 • Ser autònom en el quotidià
 • Tenir una responsabilitat pròpia
 • Ser capaç d'interpretar el món que l'envolta

ÀMBIT ECOLÒGIC
 • Estimar l'entorn
 • Conèixer l'entorn

ÀMBIT ESPORTIU
 • Ser autònom en l'activitat muntanyenca
 • Desenvolupar les pròpies capacitats físiques
 • Conèixer diferents tècniques i suports tècnics dins l'excursionisme
 • Conèixer l'aspecte lúdic de la muntanya